લગ્ન નોંધણી કરાવવાની રીત

લગ્ન નોંધણી કરાવવાની એક્દમ સરળ રીત ભારતમાં લગ્નને એક પવિત્ર સંસ્કાર માનવામાં આવે છે આથી જ આપણા કાયદામા લગ્ન રજીસ્ટ્રેશનની બાબત સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી  છે. કોઇ પણ દંપતિ માટે લગ્ન રજીસ્ટ્રેશન એ અનિવાર્ય બાબત છે. ભણેલા હોય કે અભણ તેમને તેમની આ જવાબદારી નિભાવવી આવશ્યક છે. આજની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા રાજયમાં લગ્નોની ફરજિયાત નોંધણીની જોગવાઇઓનાં Continue Reading

WORKING ON NATIONAL HOLIDAY? KNOW ABOUT LAWS RULING PUBLIC HOLIDAYS.

What is the provision relating to declaration of national holidays in the country? National and Festival Holiday Act, which is applicable to all establishments in the country, irrespective of under which law it is formed it is mandatory to grant leave on following 3 days, i.e. 26th January (Republic Day), 15th August (Independence Day) and 2nd October (Gandhi Continue Reading

IMPORTANT JUDGEMENTS RELATING TO REVENUE LAWS LITIGATION PROCESS PERTAINING TO N.A. PERMISSION

Kachchh District Panchayat v. Nilesh Ramanbhai Patel 2011 LawSuit (Guj.) 774 Constitution of India – Art. 226 – Bombay Land Revenue Code, 1879 – S. 65 – Letter Patent Appeal – Ld. Single Judge passed order to appellant to convert land for non-agriculture use for respondent –whether justified – appeal – held, appellant had no Continue Reading

WhatsApp WhatsApp us